Υπηρεσιες

Φωτοερμηνεία

2008                                                                                           1945

 

Με την μελέτη Φωτοερμηνείας μπορούμε να εντοπίσουμε ή να εξετάσουμε ένα αντικείμενο πάνω στις αεροφωτογραφίες που το περιέχουν. Όταν μάλιστα η εξέταση γίνεται πάνω σε στερεοζεύγη αεροφωτογραφιών όπου βλέπουμε στερεοσκοπικά(τρισδιάστατα) μπορούμε να βγάλουμε ακόμα πιο χρήσιμα συμπεράσματα, όπως για την ύπαρξη κτιρίων, δρόμων, περιφράξεων, ξερολιθιάς, το είδος της βλάστησης και των καλλιεργειών, την ύπαρξη δέντρων και το είδος τους, τα όρια ρεμάτων, κλπ. Η παρατήρηση σε στερεοζεύγη είναι πολύ καλύτερη από την μονοσκοπική γιατί ακριβώς μπορεί να αναγνωριστεί το ανάγλυφο του εδάφους, οι υψομετρικές διαφορές, το ύψος των κατασκευών των αντικειμένων και της βλάστησης αλλά και η αναγνώριση του είδους αυτών. Όταν μάλιστα συγκρίνουμε αεροφωτογραφίες από διαφορετικές χρονολογίες μπορούμε να δούμε την εξέλιξη στο χρόνο. Η αποδεικτική ισχύς των αεροφωτογραφιών είναι μεγάλη διότι αποτελούν Δημόσια Έγγραφα με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα λήψης. Η μελέτη φωτοερμηνείας μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη για Ενστάσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο, στους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες καθώς και για τεκμηρίωση σχετικά με το έτος κατασκευής των αυθαίρετων κτισμάτων . Αεροφωτογραφίες της Ελλάδος υπάρχουν σε διάφορες χρονολογίες ξεκινώντας από το 1945 και 1960 όπου έγινε πλήρης κάλυψη της χώρας από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Πλήρης κάλυψη επίσης έγινε σε διάφορες χρονολογίες μετά το 1970 και περίπου ανά δεκαετία. Επίσης ο Ο.Κ.Χ.Ε. έχει αρχείο με λήψεις για το χρονικό διάστημα από το 1970 μέχρι σήμερα.

Η Μελέτη Φωτοερμηνείας περιλαμβάνει :
• Τεχνική έκθεση όπου περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια όλες οι πτυχές της υπόθεσης με αναλυτική περιγραφή των ευρημάτων κάθε λήψης για όλα τα στοιχεία που αφορούν την ιδιοκτησία με αναφορά στη σχετική νομοθεσία για την απόδειξη των ευρημάτων στη συγκεκριμένη περίπτωση.
• Μεγεθυμένες αεροφωτογραφίες από τις πρωτότυπες που χρησιμοποιήθηκαν, όπου πάνω σε αυτές μπορεί να περαστούν και στοιχεία της σημερινής υφιστάμενης κατάστασης για να γίνει σύγκριση και πιο εύκολη εξαγωγή συμπερασμάτων.